Małkowski | Kowalska

Kancelaria Radców Prawnych

Sprawy cywilne i gospodarcze

 • doradztwo w zakresie wszelkich spraw dotyczących zobowiązań umownych (sprawy o zapłatę, z tytułu m.in. spraw budowlanych, kontraktów handlowych itp.),
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • opracowywanie aktów założycielskich, umów spółek i innych osób prawnych oraz aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych – takich jak regulaminy,
 • sprawy rejestracyjne,
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej,
 • analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
 • umowy zakupu udziałów i akcji spółek oraz umowy sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • postępowania upadłościowe, także w ramach układu z wierzycielami, zarówno po stronie upadłego, jak i po stronie wierzycieli,
 • przeprowadzanie procesu likwidacji spółek,
 • negocjacje w zakresie pozyskiwania inwestora strategicznego oraz wszelkich umów w obrocie gospodarczym,
 • obsługa prawna procesów finansowania przedsiębiorstw, umów kredytowych,
 • procesy sądowe z zakresu prawa spółek, w szczególności dotyczące odpowiedzialności członków organów spółek oraz uchylania i zaskarżenia uchwał wspólników i akcjonariuszy,
 • restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (oddłużanie przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, ugody itp.),
 • zakładanie i bieżąca obsługa stowarzyszeń oraz fundacji.

Fuzje i przejęcia

 • przeprowadzenie wszechstronnego i wnikliwego audytu prawnego podmiotu gospodarczego lub nieruchomości komercyjnej poprzedzającego podjęcie przez inwestora ostatecznej decyzji biznesowej,
 • pomoc przy wyborze optymalnej struktury prawnej transakcji,
 • przygotowanie właściwych projektów umów dotyczących transakcji oraz efektywne uczestniczenie w ich negocjacji,
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi oraz sądowymi organami rejestracyjnymi,
 • uzyskiwanie zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na łączenie podmiotów,
 • bieżące doradztwo po przeprowadzonej transakcji.

Przekształcenia spółek

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki,
 • opracowywanie aktów założycielskich i umów spółek, stosownych uchwał, planów przekształcenia i innych wymaganych dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych i występowanie przed sądem rejestrowym,
 • uzyskiwanie niezbędnych decyzji i zaświadczeń związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej.

Sprawy sądowe i egzekucyjne

 • szczegółowa analiza danej transakcji pod kątem skutecznego dochodzenia roszczeń przed sądami,
 • reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie stron przed organami egzekucyjnymi, w tym w zakresie zabezpieczania roszczeń,
 • stała efektywna współpraca z kancelariami komorniczymi w zakresie egzekucji roszczeń,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo medyczne

 • obsługa prawna procesów tworzenia i likwidacji placówek opieki zdrowotnej,
 • opracowywanie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i innych związanych z działalnością medyczną,
 • reprezentacja w sporach wynikających z tzw. szkód medycznych
  w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala, w tym reprezentacja w postępowaniu sądowym (proces) i prowadzenie negocjacji (postępowanie pozasądowe),
 • obsługa prawną grupowych praktyk lekarskich,
 • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Nieruchomości

 • wszechstronne badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, a także innych umów gwarantujących trwałe korzystanie z nieruchomości zgodnie z założeniami Klienta,
 • doradztwo przy nabyciu i sprzedaży nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów umów,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych nieruchomości, w tym obsługa procesów budowlanych i sporządzanie wszelkich umów z zakresu budownictwa,
 • obsługa firm zarządzających nieruchomościami,
 • przygotowywanie umów i aktów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy, umów deweloperskich,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sprawy eksmisyjne,
 • ustalanie praw do lokali mieszkalnych,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za utracone, na skutek nieważnych decyzji administracyjnych, nieruchomości,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia własności nieruchomości,
 • sprawy z zakresu posiadania nieruchomości, w tym kwestie dotyczące czynszów (ustalanie ich wysokości, zapłata zaległych rat czynszowych itp.),
 • ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.),

Zamówienia publiczne

 • przygotowanie protestów, odwołań i skarg w sprawach zamówień publicznych,
 • analiza zgodności oferty z SIWZ i prawem zamówień publicznych, w tym doradztwo w zakresie zwalczania niekorzystnych zapisów SIWZ,
 • doradztwo na rzecz zamawiających w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych (analiza dokumentacji przetargowej z punktu widzenia jej zgodności z prawem zamówień publicznych, sporządzanie rozstrzygnięć protestów, sporządzanie odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez wykonawców),
 • doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie sporządzania prawidłowej oferty,
 • doradztwo w sprawie wykonania, zmian, rozwiązania itp. umów z zakresu zamówień publicznych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach zamówień publicznych.

Prawo autorskie

 • kompleksowa ochrona i dochodzenie  roszczeń w przypadku naruszenia praw  m.in. do wszelkich utworów (muzycznych, scenicznych, naukowych, literackich, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fotograficznych, dzieł architektonicznych, audiowizualnych i wielu innych),
 • reprezentacja twórców i artystów w negocjacjach dot. umów wydawniczych praz licencyjnych,
 • doradztwo w zakresie przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych,
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa autorskiego sądami,
 • doradztwo  w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, praw zależnych  jak i ochrony wizerunku, korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego, obrót autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi;
 • opracowywanie  i opiniowanie projektów umów  i porozumień oraz dochodzenie roszczeń na podstawie  umów i porozumień,
 • doradztwo w zakresie eksploatacji utworów w Internecie,
 • obsługa produkcji audiowizualnych, pomoc prawną w pozyskiwaniu licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej,
 • pomoc prawna w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych, niedozwolone naśladownictwo w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
 • ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych).

Prawo reklamy i promocji

 • kompleksowe doradztwo w zakresie działań marketingowych,
 • opiniowanie pod kątem prawa akcji reklamowych, materiałów promocyjnych,
 • opracowywanie umów i regulaminów dotyczących realizacji promocji,
 • nadzorowanie kampanii reklamowych, konkursów i loterii promocyjnych.

Prawo konsumenckie

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami,
 • przygotowanie regulaminów oraz umów z konsumentami w przypadku zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnych z wymogami prawa konsumenckiego,
 • całościowa analiza działalności przedsiębiorców i stosowanych przez nich umów i regulaminów pod kątem ich zgodności z obowiązującą regulacją prawną stosunków przedsiębiorca-konsument, uwzględniającą wymogi w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i ochrony danych osobowych.
 • reprezentowanie przedsiębiorców w ramach kontaktów z organami ochrony praw konsumentów (rzecznicy praw konsumenta),
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo turystyczne

 • doradztwo na rzecz organizatorów turystki w zakresie wykonywania usług turystycznych z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych,
 • zastępstwo procesowe organizatorów turystyki w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania usług turystycznych.

Prawo pracy

 • badanie stanu prawnego i ocena istniejących rozwiązań stosunków pracowniczych w zakładzie pracy, w tym umów o pracę,
 • opracowywanie kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie projektów regulaminów zakładowych, układów zbiorowych pracy i innych,
 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami pracy.

Prawo spółdzielcze i lokalowe

 • opracowywanie projekty statutów,
 • doradztwo przy tworzeniu i rejestrowaniu spółdzielni oraz prowadzeniu przez nie działalności gospodarczej,
 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów dotyczących zobowiązań i odpowiedzialności organów prowadzących sprawy spółdzielni,
 • doradztwo także w zakresie łączenia, podziału, likwidacji i upadłości spółdzielni,
 • pomoc prawna udzielana wspólnotom mieszkaniowym w pełnym zakresie ich funkcjonowania.

EndFAQ